zalecka1

Maria Załecka

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Inspektor - Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwo

tel. 62 76 37 169

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKRES CZYNNOŚCI

 1. reprezentowanie organów Gminy w sprawach gospodarowania nieruchomościami,
 2. wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych i wpisy do nich,
 3. gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości ,
 4. obciążanie nieruchomości,
 5. prowadzenie spraw dotyczących:
  • darowizn, nabywania po cenie obniżonej i nieodpłatnego oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste między gminą, Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego,
  • zamiany nieruchomości,
  • żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego,
  • wykonywania prawa pierwokupu,
  • obrotu nieruchomościami,
  • trwałego zarządu nieruchomościami,
  • wyznaczania dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości,
  • opłat za nieruchomości,
  • ustalania wysokości opłat adiacenckich,
  • przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • przenoszenia własności nieruchomości,
 6. ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości oraz na sprzedaż lokali mieszkalnych również w drodze bezprzetargowej,
 7. pełnienie funkcji inwestora przy realizacji wykonywanych zadań,
 8. prowadzenie spraw dotyczących warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne gminy,
 9. wnioskowanie o wywłaszczanie nieruchomości,
 10. opiniowanie i zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
 11. prowadzenie spraw scaleń i podziałów nieruchomości,
 12. prowadzenie spraw rozgraniczeń nieruchomości,
 13. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach gospodarki nieruchomościami,
 14. ewidencjonowanie zasobu gruntów gminnych i jego aktualizacja,
 15. współdziałanie w komunalizacji gruntów Skarbu Państwa:
  • komunalizacja gruntów Skarbu Państwa w drodze decyzji administracyjnych z mocy prawa i na wniosek Burmistrza Gminy,
  • regulowanie stanów prawnych gruntów komunalnych w księgach wieczystych,
 16. nadzorowanie prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby gminne finansowanych ze środków gminnych,
 17. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo łowieckie,
 18. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o lasach,
 19. prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną,
 20. prowadzenie spraw związanych z produkcją zwierzęcą,
 21. współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa,
 22. współdziałanie przy przeprowadzaniu spisu rolnego,
 23. prowadzenie spraw związanych z ochotniczą strażą pożarną w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 24. prowadzenie spraw w zakresie targowisk:
  • ewidencji,
  • nadzoru nad działalnością,
  • kontroli stanu sanitarno-technicznego,
  • organizowanie nowych targowisk,
 25. prowadzenie ewidencji psów ras uznanych za niebezpieczne,
 26. wydawanie decyzji :
  • na utrzymywanie psów ras uznanych za niebezpieczne,
  • na odebranie czasowo lub na stałe zwierząt, które są rażąco zaniedbywane,
 27. współdziałanie przy wdrażaniu programów pomocowych - związanych z rozwojem gospodarki komunalnej,
 28. wyposażanie gruntów w urządzenia infrastruktury zaopatrzenia mieszkańców w wodę,
 29. sporządzanie poświadczeń wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 30. szacowanie strat spowodowanych wszelkimi klęskami w uprawach rolnych,
 31. realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na gminnej stronie internetowej wynikających z realizowanych zadań.