drozdowski1

Mariusz Drozdowski

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Kierownik Referatu - Drogi, Transport

tel. 62 76 37 050

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 1. bieżący nadzór nad zadaniami realizowanymi przez pracowników referatu,
 2. realizacja inwestycji gminnych,
 3. opiniowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 4. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 5. pełnienie funkcji inwestora przy realizacji wykonywanych zadań, opracowywanie dokumentacji przetargowej, nadzór na inwestycjami,
 6. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 7. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 8. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 9. koordynacja robót w pasie drogowym,
 10. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 14. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 15. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 16. objazdy ulic i bieżąca kontrola obiektów mostowych,
 17. urządzanie czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy komunikacji na drodze,
 18. przygotowanie propozycji uchwał dotyczących ustalania lub pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg w gminie, zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych,
 19. przygotowanie propozycji uchwał opiniujących przebieg dróg publicznych na terenie Gminy,
 20. ustalanie obszarów charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych i przygotowanie uchwał określających wysokość opłat za parkowanie w tym obszarze,
 21. wydawanie zezwoleń na "koperty" - wydzielone stanowiska postojowe na prawach wyłączności i przygotowanie uchwał określających wysokość opłat za ww. stanowiska,
 22. prowadzenie spraw związanych z czynnościami zmierzającymi do zastosowania środków egzekucyjnych przy ściąganiu opłat i kar z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania,
 23. wydawanie opinii odnośnie wykorzystania zarezerwowanego pod przyszłą budowę lub przebudowę drogi pasa terenu na cele rolnicze lub gospodarcze o tymczasowym charakterze,
 24. występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalenia nieruchomości zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami w przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy,
 25. przygotowywanie umów dzierżawy, najmu lub użyczenia pasa drogowego na cele związane z gospodarką drogową, potrzebami ruchu drogowego i obsługi uczestników ruchu oraz pod reklamy,
 26. określanie tras przejazdu do przewozu ładunków o masie lub gabarytach przekraczających dopuszczalne normy albo przejazdu pojazdów nienormatywnych,
 27. określanie miejsc włączenia ruchu drogowego spowodowanego zlokalizowaniem zabudowy do istniejącej lub projektowanej drogi,
 28. 29) nadzór i kontrola realizacji komunikacji zbiorowej przez inne podmioty,
 29. 30) wydawanie zezwoleń i innych dokumentów na wykonywanie przewozów na terenie gminy,
 30. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem ulic od odpowiedzialności cywilnej za zły stan ich nawierzchni,
 31. wydawanie zezwoleń na szczególne wykorzystanie ulic gminnych,
 32. wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych oraz koordynatora na drogach wojewódzkich i krajowych na obszarze gminy,
 33. organizacja ruchu na terenie Gminy i nadzór nad nim,
 34. zimowe utrzymanie terenów zarządzanych przez gmina,
 35. współpraca z Gminnym Komitetem Przeciwpowodziowym,
 36. współpraca z podmiotami gospodarczymi realizującymi zadania z zakresu gospodarki komunalnej w zakresie wykonywanych zadań,
 37. realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na gminnej stronie internetowej wynikających z realizowanych zadań.