miniaturka

 

Szanowni Mieszkańcy,

Pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek w czerwcu 2023 roku rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Kontrola nie obejmuje posesji podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Podczas kontroli właściciele nieruchomości zostaną poproszeni o okazanie dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury VAT).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Plan kontroli (w załączniku) opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek na rok 2023/2024, został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek oraz będzie rozpowszechniony w postaci kurend elektronicznych i tradycyjnych.

W wyznaczonym dla danej miejscowości miesiącu, właściciel nieruchomości, musi zgłosić się do Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, pok. 33 z dokumentami potwierdzającymi wywóz nieczystości ciekłych z ostatnich 12 miesięcy.

Jednocześnie informuję, że w stosunku do osób uchylających się od obowiązków ustawowych w powyższym zakresie, zgodnie z zapisami ustawy, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) w związku z art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

 

Załączniki: