Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą od 1 grudnia składać wnioski o dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane  do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art.2 pkt 19 ustawy  z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art.4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1.000 zł.
W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500 zł

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w terminie od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r.
Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023r.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek, wejście B, pokój 33.