kozminek info

Anna Kubasik

REFERAT ORGANIZACYJNY
Inspektor - Obsługa Biura Rady Miejskiej Gminy Koźminek

tel. 62 76 38 609

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Obsługa merytoryczna i organizacyjna Rady Gminy, komisji rady i radnych,

2. Prowadzenie zbiorów i rejestrów uchwał rady, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji radnych, nadawanie biegu ich realizacji,

3. Prowadzenie ewidencji składu osobowego Rady Gminy i komisji,

4. Organizacja i obsługa techniczno-biurowa narad z sołtysami zwoływanych przez Wójta Gminy,

5. Przesyłanie uchwał rady w ustawowym terminie Wojewodzie Wielkopolskiemu ,

6. Przekazywanie uchwał do publikacji w środkach masowego przekazu oraz w formie obwieszczeń,

7. Organizowanie szkolenia radnych,

8. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,

9. Współpraca z przewodniczącymi komisji rady przy przygotowywaniu rocznych planów pracy komisji,

10. Obsługa dyżurów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady,

11. Obsługa biurowa i prowadzenie rejestrów odznaczeń honorowych Gminy,

12. Koordynacja działań zmierzających do ustanowienia nowych odznaczeń i tytułów honorowych nadawanych przez gminę i jej organa,

13. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw o samorządzie gminnym, zleconych przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady,

14. Skierowanie do realizacji wniosków zgłaszanych podczas przyjęć przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady,

15. Zapewnianie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów, w tym w sprawach interwencji,

16. Koordynowanie prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,

17. Kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie gminy,

18. Opracowywanie i realizacja gminnego planu obrony cywilnej,

19. Nadzór nad opracowaniem i modernizacją, planów obrony cywilnej, instytucji i podmiotów gospodarczych na terenie Gminy,

20. Organizowanie szkoleń i ćwiczeń w zakresie obronności i obrony cywilnej oraz sprawowanie nadzoru nad ćwiczeniami i szkoleniami prowadzony przez instytucje i podmioty gospodarcze Gminy,

21. Prowadzenie działalności promującej oraz upowszechnianie humanitarnych idei OC,

22. Dokonywanie analiz i ocen bezpieczeństwa Gminy,

23. Współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

24. Organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności,

25. Organizowanie systemu łączności dla potrzeb Wójta Gminy Koźminek w sytuacjach kryzysowych,

26. Zapewnienie współdziałania jednostek organizacyjnych Gminy, instytucji i podmiotów gospodarczych w zakresie zapobiegania zagrożeniom,

27. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad przygotowaniem do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

28. Planowanie, organizacja i przygotowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności,

29. Planowanie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej dla ewakuowanej ludności,

30. Prowadzenie spraw z zakresu obronności związanych z planowaniem obronnym, gotowością obronną, programowaniem mobilizacji gospodarki i ochroną obiektów,

31. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie obronności,

32. Współdziałanie w zakresie ochrony informacji niejawnych,

33. Współdziałanie z Zarządem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ustalania struktur oraz przygotowania służb dla potrzeb obrony cywilnej,

34. Współdziałanie z Komendą Miejską Policji w Kaliszu w zakresie zabezpieczenia rejonów i mienia w czasie powstania nadzwyczajnych zagrożeń,

35. Prowadzenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

36. Przygotowanie zestawień zbiorczych do Stanowiska Spraw Obywatelskich,

37. Nadzór nad planowaniem i zapewnieniem ochrony ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia,

38. Nadzór nad planowaniem i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury,

39. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,

40. Opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,

41. Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

42. Ustalanie wykazu podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

43. Współdziałanie z informatykiem celem wdrożenia zastosowania podpisu elektronicznego,

44. Przygotowywanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska ? zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

45. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.

46. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.

47. Realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na gminnej stronie internetowej wynikających z realizowanych zadań.