Wymagane dokumenty

Cudzoziemiec składa w USC:

 1. zapewnienie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa - druk wypełniany w usc
 2. zaświadczenie zdolności prawnej - dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo - wydany przez właściwy urząd państwa którego obywatelstwo posiada lub placówkę dyplomatyczną na terenie RP.
  Dokument niniejszy stwierdza, że zgodnie z prawem państwa, którego osoba jest obywatelem nie ma żadnych przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa w Polsce,
 3. odpis aktu urodzenia – oryginał lub kserokopia potwierdzona przez urząd, który go wydał za granicą,
 4. osoba rozwiedziona - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie
 5. dokument tożsamości (paszport, karta pobytu) - do wglądu

Obywatel RP składa w USC:

 1. Zapewnienie, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa - druk wypełniany w usc
 2. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (np. osoba niepełnoletnia)
 3. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul.  Kościuszki 7

62-840 Koźminek 
tel. : 62 7638607

Pokój nr 2

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych w oparciu o akty stanu cywilnego (np. aktu urodzenia, małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) ustalenie daty ślubu cywilnego lub wydanie zaświadczenia do ślubu "konkordatowego" może nastąpić po przeniesieniu niezbędnego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego). W niektórych przypadkach dokonanie tej czynności trwa - od 7 do 10 dni roboczych.

Interesanci uzgadniają indywidualnie termin zawarcia związku małżeńskiego w usc. 

W przypadku ślubu tzw. konkordatowego - w uzgodnionym terminie wydawane są 2 egzemplarze zaświadczenia, które składa się w wybranej Parafii.

Sposób załatwienia sprawy

-  przeniesienie niezbędnych aktów (np. urodzeń) lub wystąpienie kierownika do właściwego usc o przeniesienie aktów dot. nupturientów do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)

- weryfikacja danych osobowych w oparciu o akty stanu cywilnego przeniesione do Systemu Rejestrów Państwowych - dokonana przez pracownika usc ustalenie daty i godziny ślubu - w przypadku ślubu cywilnego;

- sporządzenie przez urzędnika druku Zapewnienia z danymi osobowymi nupturientów


- sprawdzenie wypełnionego druku i podpisanie go przez interesantów oraz kierownika usc lub jego zastępcę

 - wydanie 2 egz. zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie    małżeństwa - w przypadku ślubu "konkordatowego"

-  przyjęcie dowodu wpłaty opłaty skarbowej (84zł,-).

W przypadku gdy akty stanu cywilnego obywatela RP znajdują się w systemie komputerowym BUSC, ustalenie daty ślubu lub wydanie zaświadczeń następuje w dniu zgłoszenia się pary w usc.

Opłaty

84 zł,- za sporządzenie aktu małżeństwa /jeśli ślub zawierany jest w Koźminku.

Wpłaty można dokonać w Urzędzie Miejskim Gminy  ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek  w formie  bezgotówkowej  lub  na rachunek bankowy:  BS Ziemi Kaliskiej o/Koźminek  02 8404 0006 2001 0000 1384 0002.

Opłatę należy wnieść najpóźniej w dniu ustalenia daty ślubu lub wydania zaświadczeń.

Dowód wpłaty dołączony do Zapewnienia pozostaje w aktach usc.

W przypadku gdy ślub "konkordatowy" zawierany jest w innej miejscowości - należy przedstawić dowód wpłaty opłaty skarbowej wpłaconej na konto tamtejszego urzędu.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przez kierownika usc dokonania określonej czynności, zawiadamia on o tym pisemnie osoby, których odmowa dotyczy.

W terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę usc o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Informacje dodatkowe

W szczególnych przypadkach – jeżeli otrzymanie dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem małżeństwo może być zawarte jest niemożliwe – sąd, na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od obowiązku złożenia tego dokumentu.
Składane w usc dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach UE lub EOG lub konsula.
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewniają udział biegłego lub tłumacza w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego oraz przy składaniu oświadczeń, jeśli jedno z nich lub świadkowie uroczystości nie potrafią porozumieć się z kierownikiem usc.

Zaświadczenie o stanie cywilnym wystawione dla Cudzoziemca nie jest dokumentem właściwym do zawarcia małżeństwa.
Składane dokumenty / oryginały / wchodzą w skład akt zbiorowych i pozostają w usc.

Podstawa prawna

 1. art.22, art.76, art.79, art. 80 Ustawy z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2020 poz.463 z późn. zm.  )
 2. art.3 § 1 i 2 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. 2019 poz. 2086 z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.      Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Koźminku.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Koźminku  można się skontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Koźminku wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·        sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·        sporządzenia aktu małżeństwa

·        sporządzenia aktu zgonu

·        przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

·        przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·        przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

·        przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·        przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·        wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·        wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·        wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 

·        wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·        sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·        realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą 

·        realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·        realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach 

·        realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·        dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·        wydania dokumentów z akt zbiorowych

·        zameldowania

·        nadania numeru PESEL. 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.