Trwają roboty budowlane w miejscowości Osuchów w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów” – etap I w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Koźminek”.

   Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego.

  Wartość inwestycji 975 222,22 zł.

   Zakończenie zadania planowane jest do 31 lipca 2021r.

 

 

Osuchow 2 002

Osuchów 1 002