Uwaga – wzrost kosztów postępowania egzekucyjnego!

Uprzejmie informujemy, że uległy zmianie przepisy dotyczące egzekucji administracyjnej, co wiążę się u podatników, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań z tytułu podatków i opłat  z dodatkowymi kosztami.  

Obowiązkiem gminy jest prowadzenie działań windykacyjnych, polegających na przymusowym dochodzeniu zaległości podatkowych w postępowaniu upominawczym.

Jeżeli jednak zastosowane przez gminę wezwanie (wysłane upomnienie) do wykonania obowiązku zapłaty należności pieniężnej (zaległego podatku lub opłaty śmieciowej) wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie, oraz kosztami upomnienia  nie  przyniesie rezultatu, w postaci uregulowania zaległości przez podatnika (w terminie 7 dni od doręczenia upomnienia),  przekazania zaległości do dalszej egzekucji administracyjnej- czyli przekazanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

W świetle aktualnie obowiązujących  przepisów, przekazanie egzekucji do Urzędu Skarbowego, wiąże się z poniesieniem przez, osobę która nie zapłaciła podatku lub opłaty śmieciowej dodatkowych kosztów egzekucyjnych:

  • Opłaty manipulacyjnej w wysokości 40,00 zł za samo skierowanie tytułu wykonawczego do Urzędu Skarbowego, natomiast jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy opłata manipulacyjna zostanie podwyższona do kwoty 100,00 zł.

Opłata 100 zł jest naliczana oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego, czyli każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100,00 zł.

  • Opłaty egzekucyjnej 5% lub 10% naliczanej od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu (Urzędowi Skarbowemu) lub wierzycielowi (gmina).
  • Zapłata wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny

      (Urząd Skarbowy), w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

  • Opłaty za czynności egzekucyjne. Organ egzekucyjny w egzekucji należności pieniężnych pobiera opłatę w wysokości 20 zł za każdą dokonaną czynność egzekucyjną:

1) spisanie na miejscu u zobowiązanego protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego;

2) spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia egzekucji.

Opłata manipulacyjna, opłata egzekucyjna, opłata za czynności egzekucyjne i wydatki egzekucyjne stanowią koszty egzekucyjne.

Koszty egzekucyjne obciążają zobowiązanego, czyli osobę, która nie zapłaciła podatku, czy  opłaty śmieciowej.

 

OPŁATY EGZEKUCYJNE POBIERANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY NIE STANOWIĄ DOCHODU GMINY KOŹMINEK.

Obecnie koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł, natomiast od dnia 13 października 2021r., koszty upomnienia będą wynosić:  16,00 zł.

Mając na uwadze dobro naszych Podatników, prosimy osoby zobowiązane do zapłaty podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego,  podatku od środków transportowych, oraz opłaty śmieciowej, aby terminowo regulowały swoje zobowiązania wobec gminy co pozwoli uniknąć generowania dodatkowych kosztów.

Przypominamy również, iż na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek znajdują się informacje o terminach płatności poszczególnych rat podatków i opłaty śmieciowej. 

Istnieje także możliwość uruchomienia w telefonach aplikacji: e-kurenda, dzięki której Urząd Miejski Gminy Koźminek przypomina o nadchodzących terminach płatności rat podatku.

Informacje o aktualnym stanie Państwa rozliczeń z tytułu podatków i opłat lokalnych uzyskacie Państwo także każdorazowo w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, ul. Tadeusza Kościuszki 7 w godzinach urzędowania. 

herbn