Daria Matuszewska

Daria Matuszewska

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Inspektor - Gospodarka Przestrzenna, Mieszkaniowa i Budownictwo

tel. 62 76 38 610

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKRES CZYNNOŚCI

1. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego,

2. udostępnianie danych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3. przygotowanie, wydawanie decyzji oraz prowadzenie rejestru o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

4. wnioskowanie o rozwiązanie w drodze konkursu ważniejszych bądź bardziej złożonych zadań przestrzennych oraz przekazywanie materiałów do tych konkursów,

5. sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

6. wstępne przygotowanie umów związanych z wydatkowaniem środków na opracowania planistyczne,

7. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących sporządzania i zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,

8. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, również uchylonych i nieobowiązujących,

9. sporządzanie analiz i wniosków dotyczących zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,

10. sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,

11. przygotowywanie wykazu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z oceną skutków, jakie decyzje te wywołały w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,

12. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

13. przygotowanie opinii dotyczących podziału terenu w formie postanowienia, lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

14. przygotowywanie materiałów wyjściowych do opracowań planistycznych,

15. przygotowanie materiałów do ofert lokalizacyjnych inwestycji na terenie Gminy w zakresie ustawy o planowaniu przestrzennym,

16. opiniowanie pod względem plastycznym elementów reklamowych, szyldów, drobnych elementów architektonicznych,

17. prowadzenie postępowania z zakresu ustawy ochrony środowiska przed wydaniem decyzji o warunkach zagospodarowania terenu dla inwestycji mających wpływ na środowisko,

18. zamieszczanie w publicznie dostępnym wykazie danych wniosków i wydanych decyzji dla inwestycji mających wpływ na środowisko,

19. prowadzenie spraw w zakresie małej architektury m.in. fontann, murów oporowych schodów itp.,

20. współdziałanie przy budowie  i utrzymanie podświetlenia obiektów zabytkowych,

21. podejmowanie działań ochronnych  dla obiektów lub obszarów, dla których przygotowywane są plany zagospodarowania przestrzennego,

22. zgłaszanie właściwemu konserwatorowi zabytków obiektów i przedmiotów zasługujących do wciągnięcia do rejestru zabytków,

23. sprawowanie opieki nad obiektami zabytkowymi,

24. sprawy związane z utrzymaniem istniejących i wznoszeniem nowych pomników,

25. analiza i ocena potrzeb mieszkaniowych i możliwości ich zaspakajania,

26. prowadzenie postępowania egzekucyjnego z tytułu wyroków sądowych orzekających o nabyciu uprawnień do lokalu socjalnego,

27. realizowanie planu wykwaterowania z budynków mieszkalnych przeznaczonych do rozbiórki i zagrożonych katastrofą budowlaną,

28. prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem i realizacją list przydziału mieszkań,

29. zabezpieczenie lokali osobom pozbawionym mieszkań na skutek klęsk żywiołowych,

30. przeprowadzanie wizji lokalnych przed zasiedlaniem lokali zwalnianych przez dotychczasowych najemców,

31. współpraca z administracjami budynków mieszkalnych w zakresie utrzymania i eksploatacji komunalnej substancji mieszkaniowej,

32. wydawanie skierowań do zawierania umów najmu na lokale mieszkalne,

33. wydawanie opinii w sprawach udzielania przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku, zgody najemcom na okresowe oddanie lokalu lub jego części do bezpłatnego użytkowania osobie trzeciej i prowadzonego postępowania w tym zakresie,

34. prowadzenie spraw związanych z zasiedleniem mieszkań uzyskanych po zgonie lub opuszczeniu przez głównego najemcę,

35. prowadzenie spraw związanych z zamianą mieszkań,

36. nadzór nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku w zakresie komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym:

a. opiniowanie wniosków o dotację celową na realizację inwestycji własnych,

b. opiniowanie planowania i nadzór nad realizacją remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych,

c. opiniowanie oceny utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym,

37. pełnienie funkcji inwestora przy realizacji wykonywanych zadań,

38. wnioskowanie o wydzielanie terenów pod komunalne budownictwo mieszkaniowe,

39. prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów,

40. prowadzenie spraw nazw miejscowości i numeracji porządkowej nieruchomości,

41. naliczanie opłaty planistycznej,

42. realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na gminnej stronie internetowej wynikających z realizowanych zadań.

43. obsługa Gminnej Komisji Urbanistycznej