1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego – wypełniony formularz.
 2. Jedna aktualna fotografia odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia winna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,z zachowaniem symetrii w pionie, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm. ).

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                        Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub  z otwartymi ustami.

 1. Na żądanie organu w przypadku niezgodności danych osobowych–skrócony odpis polskiego aktu urodzenia albo polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu.
 2. Dokument poświadczający obywatelstwo polskie( tylko w przypadku gdy dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa ).
 3. Dotychczasowy dowód osobisty , a w przypadku ubiegania się po raz pierwszy lub z powodu utraty dowodu osobistego –paszport do wglądu lub inny dokument ze zdjęciem.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Należy przedstawić alternatywnie: 

 1. dotychczasowy dowód osobisty ( w przypadku wymiany), inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość np. paszport ( w przypadku wniosku złożonego po raz pierwszy lub z powodu utraty ).
 2. dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP ( osoba która nabyła obywatelstwo polskie ).
 3. do wglądu pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu przez pełnomocnika.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul.  Kościuszki 7

62-840 Koźminek 
tel. : 62 7638607

Pokój nr 2

Termin

Jeden miesiąc – od złożenia wniosku ( czas ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od urzędu )

Sposób załatwienia sprawy

I ETAP- złożenie wniosku o dowód osobisty

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami.

II ETAP- odbiór dowodu osobistego

 1. Przedłóż dotychczasowy dowód osobistego ( w przypadku wymiany), inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość np. paszport ( w przypadku wniosku złożonego po raz pierwszy lub z powodu utraty ).
 2. Przedłóż dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP (dotyczy osoby, która nabyła obywatelstwo polskie ).
 3. Przedłóż do wglądu pełnomocnictwo szczególne przy odbiorze dowodu jako pełnomocnik.
 4. Odbierz dowód osobisty i podpisz formularz odbioru.
 5. Odbierz kod PUK ( wyłącznie posiadacz dowodu osobistego) i potwierdź odbiór.
 6. Ustal kody PIN1 (4 cyfrowy), PIN2 (6 cyfrowy) - tylko posiadacz dowodu osobistego w warstwie, którego zamieszczono odpowiednie certyfikaty.
 7. Jeśli chcesz szybko i sprawnie odebrać nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną bądź przygotowany  na ustalenie numerów PIN .

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, a następnie Urząd Stanu Cywilnego   przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego – Delegatura w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

1. Zasady wydawania dowodu osobistego: 

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

4. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku ( art. 26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych).

5. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

II ETAP – odbiór dowodu osobistego

1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

2. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny. Dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia nie uczestniczą w złożeniu wniosku i w odbiorze dowodu osobistego.

 • dowód osobisty może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą

3. Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego,rodzic ,kurator.

 • dowód osobisty może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą

4. Wymagana jest obecność posiadacza dowodu, który osobiście w urzędzie odbiera kod PUK i ustala kody PIN do warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

5.Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

 •  wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych
 • wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

6. W przypadku, gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek.

Ważne! Rodzic lub pełnomocnik odbiera tylko dowód osobisty.

Kod PUK - kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego może odebrać tylko i wyłącznie posiadacz dowodu osobistego po ustaniu przyczyn uniemożliwiających osobisty odbiór dowodu osobistego w urzędzie.

Informacje o nowym dowodzie osobistym:

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Uprawnia do przekraczania granic między innymi do krajów Unii Europejskiej.

2 .Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mieszkający na terenie Polski jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

4. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

5. E-dowód, dzięki warstwie elektronicznej, umożliwi osobie zainteresowanej używać dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Umożliwia m.in.:

- na logowanie się do portali administracji publicznej( np. ePUAP),

- elektroniczne podpisywanie dokumentów( podpis osobisty),

- potwierdzenie obecności w określonym czasie i miejscu,

- spełnia wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego.

Jeśli chcesz mieć podpis osobisty w e-dowodzie to zaznacz to we wniosku.

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych-ustala się – PIN1(zawierający 4 cyfry).

Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby -ustala się PIN 2 (zawierający 6 cyfr).

Zablokowanie kodu PIN:

 1. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN1 lub PIN2 - zablokuje dostęp do korzystania z danego certyfikatu.
 2. Odblokowanie jest możliwe w dowolnym urzędzie gminy lub przy użyciu specjalnej aplikacji MSWiA lub  na stronie www.edowod.gov.pl .

Zablokowanie kodu PUK:

Trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PUK powoduje brak możliwości odblokowania kodu PIN1 i PIN2 a tym samym korzystania z warstwy elektronicznej dowodu ( korzystanie z warstwy elektronicznej w takim przypadku wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu ). 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( t.j.Dz.U. 2020 poz. 332 ze. zm. ).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U 2020 poz. 31 ze zm.).
 3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. 2020 poz.256 ze zm. ).
 4. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005r. ( t.j.Dz.U. 2020. poz. 346 ze zm. ).

ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest:

Wójt Gminy Koźminek.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Koźminek  można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Koźminek  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·        wydania Pani/Panu dowodu osobistego.

·        unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

-       zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

-       zmiany danych zawartych w dowodzie,

-       upływu terminu ważności dowodu,

-       utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

·        uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-       organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-       ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.