achswietokrzyskie

Organizator:

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

„Ach, świętokrzyskie czaruje”

 • Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego
  w Kielcach.
 • Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych zajmujących się fotografią nieprofesjonalnie.

Cele konkursu:

 • Możliwość zaprezentowania swoich fotografii przez nieprofesjonalnych fotografików z kraju i ośrodków polonijnych na stronach WDK i PIK oraz podczas wystawy pokonkursowej w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
 • Ukazanie piękna ziemi świętokrzyskiej oraz jej zabytków.
 • Zainteresowanie świętokrzyskim krajobrazem fotografików z obszaru całego kraju
  i z ośrodków polonijnych.

Warunki i terminy dostarczania prac:

 • Konkurs trwa do 30 września 2020 r.
 • Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie o ww. tematyce.
 • Prace w formacie .jpg o wymiarach minimalnie 1200 x 1600 pikseli i maksymalnie
  w plikach nieprzekraczających 2 MB należy nadsyłać drogą e-mailową na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie załączników do listu elektronicznego,
z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Ach, świętokrzyskie czaruje”.

 • W treści e-maila należy podać:
 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko,
 • adres autora,
 • telefon kontaktowy,
 • komentarz do zdjęcia,
 • nazwę fotografowanego obiektu,
 • oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do
 • Nie zezwala się na retusz fotografii ani na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany oryginalnej kompozycji fotografii.
 • Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 • W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które wcześniej nie były nigdzie publikowane ani nie były nagradzane w innych konkursach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów wymienionych w regulaminie.
 • Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych
  w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, pornografii, scen obscenicznych, treści obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, scen przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierające materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 • Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora w dwóch kategoriach wiekowych:
 • do 18 lat,
 • powyżej 18 lat.
 • Wszyscy  laureaci   zostaną   powiadomieni   telefonicznie   lub   drogą   e-mailową o werdykcie jury.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa
  do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji:
 • druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
 • używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Wojewódzkiego Domu Kultury.
 • Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania konkursu i otwarcia wystawy pokonkursowej.
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są załączyć również pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie, której formularz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w konkursie oświadczenie uczestnika konkursu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 • Po zakończeniu konkursu w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach zostanie zorganizowana wirtualna wystawa nagrodzonych prac.
 • Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 r. U. 2018 poz.1000). Dane osobowe uczestników posłużą do komunikacji oraz będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
 • W konkursie nie mogą brać udział pracownicy Wojewódzkiego Domu Kultury
  ani ich rodziny.
 • Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:
 • Oświadczenie uczestnika konkursu (załącznik nr 1),
 • Oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu (załącznik nr 2).

Osobom zainteresowanym udziałem w konkursie wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej, nry tel.: 41 36 55 141 / 142, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki